HỘI DOANH NHÂN TRẺ NINH BÌNH

Tiên Phong Đổi Mới - Vững Vàng Hội Nhập

Giới thiệu

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyên của các doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình. Hội là nơi tập hợp, đoàn kết các doanh nhân trẻ thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình là tổ chức của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, mang sứ mệnh tạo điều kiện giao lưu, giao thương và hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hội viên. Cùng phấn đấu vì sự thành đạt của Hội viên, vì mục tiêu chung của tỉnh Ninh Bình, vì sự phát triển của doanh nhân trẻ Việt Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, hợp tác các doanh nhân trẻ đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phấn đấu vì sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình, đồng thời mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

  1. Tự nguyện, tự quản
  2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch
  3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động
  4. Không vì mục đích lợi nhuận
  5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

Lịch sử hình thành và phát triển

Được thành lập vào năm 2008, trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, trải qua những thử thách chông gai nhưng cũng đầy tự hào, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình hiện nay đã có gần 200 Hội viên, đã đang và sẽ tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng cộng đồng Doanh nhân trẻ lớn mạnh để đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh của quê hương đất nước.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Sứ mệnh: Tạo điều kiện giao lưu, giao thương và hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hội viên, cùng phấn đấu vì sự thành đạt của Hội viên, vì mục tiêu chung của tỉnh Ninh Bình vì sự phát triển của doanh nhân trẻ Việt Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tầm nhìn: Đoàn kết, tập hợp và liên kết sức mạnh các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh.

Mục tiêu hoạt động

Đại diện cho giới Doanh Nhân Trẻ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nhân trẻ nâng cao ý thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời để các doanh nhân tham gia các hoạt động xã hội.

Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân trẻ, giữa các doanh nhân trẻ với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật.

Nhiệm vụ

  1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Ninh Bình trong các quan hệ trong và ngoài tỉnh, với nước ngoài theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên.
  2. Hỗ trợ các doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  3. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho Hội viên, củng cố, xây dựng bộ máy tổ chức của Hội từ tỉnh đến cơ sở, quản lý chặt chẽ và động viên Hội viên phát huy năng lực xây dựng phong trào hoạt động của Hội liên tục, có nề nếp, hiệu quả, phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Việt Nam.
  4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội.
  5. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin