Tham dự Hội nghị của Tỉnh Ủy Ninh Bình về việc “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định […]